داوطلبان وزارت میراث فرهنگی ، در صورتی که حد نصاب نمره را کسب نکردید ، برای فقط یکبار بعد از 24 ساعت بصورت سیستمی برای شما فعال خواهد شد